Zarządzanie

Zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi zajmuję się od 2002 r.

Zakres obowiązków, które składają się na działanie w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych jest dostosowany do indywidualnych potrzeb wspólnoty.

Przykładowy zakres czynności i obowiązków Zarządcy świadczonych na rzecz wspólnoty:
 • Powierzenie zarządzania nieruchomością odbywa się na podstawie umowy zaaprobowanej przez zebranie Właścicieli lokali, określającej obowiązki Zarządcy i wzajemne zobowiązania stron.
 • Zarząd sprawowany jest z poszanowaniem wszystkich kompetencji zebrania Właścicieli lokali, o których jest mowa w ustawie o własności lokali.
 • Właściciele lokali na zebraniu wspólnoty podejmują uchwałę o wysokości zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz akceptują wydatki ujęte w rocznym planie gospodarczym. Wydatki na remonty są pokrywane z wyodrębnionego funduszu remontowego.
 • Wszystkie rozliczenia wspólnota prowadzi za pośrednictwem własnego rachunku bankowego, księgowość wspólnoty prowadzona jest w systemie komputerowym, zapewniającym aktualność i przejrzystość zapisów.
 • Nieruchomość ma zapewnioną opiekę konserwatorów: elektryka, hydraulika, konserwatora domofonów.
 • Przeprowadzane są 5-letnie i coroczne przeglądy wymagane ustawą Prawo Budowlane, w tym przegląd instalacji gazowych oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
 • Zawierane są własne umowy na dostawę do nieruchomości energii elektrycznej, gazu i wody oraz na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków.
 • Przedstawiony jest niezwłocznie do aprobaty Właścicieli lokali regulamin porządku domowego, normujący zasady korzystania z nieruchomości wspólnej.

 

 • O wysokości zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i opłat rozliczanych wspólnie (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) Właściciele lokali informowani są w dostarczonych informacjach o zaliczkach, a wpłat mogą dokonywać na podstawie zleceń stałych, w kasie banku lub na poczcie (blankiety wpłat dostarcza zarządca). Powyższe wpłaty podlegają z końcem roku rozliczeniu w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 • Wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej są naliczane w/ g powierzchni użytkowej mieszkania. Opłaty za wodę i ścieki rozlicza się w/g odczytu liczników, wywóz śmieci w/g liczby zamieszkałych w lokalach osób.
 • Wspólnota pobiera pożytki za umieszczone na budynku reklamy i wydzierżawione pomieszczenia utworzone z nieruchomości wspólnej.
 • Nieruchomość jest ubezpieczana od ognia i innych zdarzeń losowych, a wspólnota od odpowiedzialności cywilnej.
 • Zarządca jest w stanie zagwarantować, że bieżące koszty zarządzania nieruchomością wspólną ( bez remontów ), ustalone w porozumieniu ze wspólnotą będą obejmować: koszty utrzymania porządku i czystości, koszt zużycia energii elektrycznej na nieruchomości wspólnej, ubezpieczenie budynku, wynagrodzenie zarządcy, koszty konserwacji, przeglądy: kominiarskie i gazowe. Ponadto Zarządca posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC związane bezpośrednio ze świadczeniem usług w szeroko rozumianym zakresie zarządzania.

 

Zarządzane obiekty